Skargi

Skargi mogą być  wnoszone:

  • pisemnie,
  • za pomocą faxu (dalekopisu),
  • za pomocą poczty elektronicznej,
  • ustnie do protokołu.

 

Wnoszona skarga winna zawierać:

  • imię, nazwisko, adres osoby wnoszącej skargę (pod rygorem pozostawienia skargi bez rozpoznania),
  • opis zdarzenia.

 

 

Zgodnie z art. 222 Kodeksu postępowania administracyjnego o tym, czy pismo jest skargą albo wnioskiem, decyduje treść pisma, a nie jego forma zewnętrzna.

 

Tryb postępowania w sprawach skarg reguluje Dział VIII Skargi i Wnioski Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).