Uchwały Rady Miasta

Załącznik do Uchwały Nr VIII/60/2011
Rady Miasta Chełmna z dnia 21 czerwca2011
REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU
NA TERENIE GMINY   MIASTO CHEŁMNO
ROZDZIAŁ 1
Postanowienia ogólne
§ 1
„Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Chełmno”, zwany dalej Regulaminem, określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Chełmno.
§ 2
Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1) chowie zwierząt - rozumie się przez to wszelkie formy posiadania zwierząt gospodarskich bez względu na tytuł prawny oraz sposób ich utrzymania i uŜytkowania;
2) dualnej zbiórce odpadów – rozumie się przez to zbiórkę odpadów komunalnych polegającą na podziale na odpady “mokre” (resztki roślinne, odpady kuchenne, popioły, inne ulegające biodegradacji)
i “suche” (tworzywa sztuczne, szkło, papier, odzieŜ, metal)
do dwóch odrębnych pojemników;
3) odpadach surowcowych – rozumie się przez to selektywnie gromadzone komunalne odpady opakowaniowe: z papieru, tektury, szkła bezbarwnego i kolorowego, tworzyw sztucznych, metali, wielomateriałowe oraz nieopakowaniowe odpady z papieru i tektury.
4) podmiotach uprawnionych - rozumie się przedsiębiorców posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie miasta Chełmna w zakresie: odbioru odpadów komunalnych, opróŜniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości
ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części;
5) zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (ZSEE) – rozumie się przez to sprzęt pochodzący z gospodarstw domowych lub innych źródeł, który ze względu na swój charakter i ilość podobny jest do zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych.
ROZDZIAŁ 2
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości oraz terenów użytku publicznego
§ 3
1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do sprzątania z części nieruchomości
słuŜących do użytku publicznego błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń, a w szczególności do:
1) usuwania zanieczyszczeń i odpadów z powierzchni nieruchomości (podwórza, przejść, bram, zieleńców itp.) oraz z chodników położonych wzdłuż nieruchomości i z nią sąsiadujących,
2) usuwania (zamiatanie, zbieranie, zmywanie itp.) zanieczyszczeń z pomieszczeńi urządzeń budynków wielolokalowych przeznaczonych do wspólnego użytku (klatki schodowe, korytarze itp.),
3) zapewnienie należytego oświetlenia klatek schodowych, korytarzy i innych części nieruchomości służących do wspólnego użytku, oraz oświetlenia numeru budynku
4) oczyszczania chodników położonych wzdłuż nieruchomości ze śniegu i lodu,w szczególności do:
a) pryzmowania zgarniętego śniegu i lodu w taki sposób, aby błoto, śnieg i lód z chodników położonych bezpośrednio przy granicy nieruchomości znajdowały się na skraju chodnika od strony jezdni, z zachowaniem możliwości odpływu wody roztopowej, pozostawiając wolne przejście dla pieszych. Pryzmy nie powinny znajdować się na terenach zieleni, przy drzewach i krzewach, przy latarniach,
urządzeniach energetycznych, sygnalizatorach świetlnych itp.
b) usuwania z dachu śniegu i sopli lodowych, które mogą stanowić zagroŜenie dla ludzi i mienia;
§ 4
1. Mycie i naprawa pojazdów samochodowych na terenach publicznych, poza myjniami i warsztatami naprawczymi jest dozwolone wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych po spełnieniu wymagań określonych w § 5 i § 6.
2. Mycie podwozia, silnika, skrzyni biegów i innych elementów konstrukcyjnych z wyłączeniem karoserii jest dozwolone wyłącznie w specjalistycznych myjniach i warsztatach naprawczych.
§ 5
Zezwala się na mycie nadwozia pojazdów samochodowych na terenie nieruchomości
niesłuŜących do uŜytku publicznego, pod warunkiem odprowadzania powstałych ścieków z powierzchni utwardzonej do kanalizacji lub zbiorników bezodpływowych, po uprzednim ich przejściu przez łapacz oleju i odstojnik. Odprowadzanie ścieków bezpośrednio do gleby
lub wód powierzchniowych jest zabronione.
§ 6
Naprawa pojazdów samochodowych związana z ich bieŜącą eksploatacją jest dozwolona na terenie nieruchomości, pod warunkiem, że nie spowoduje to zanieczyszczenia wód lub gleby oraz uciążliwości dla sąsiadów. Powstałe podczas naprawy odpady powinny być gromadzone
i usuwane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 7
Zamawiający opał, materiały budowlane i inne materiały powodujące zabrudzenia nawierzchni, zobowiązany jest do zabezpieczenia miejsca ich rozładunku. W przypadku zabrudzeń lub uszkodzeń nawierzchni zamawiający zobowiązany jest do doprowadzenia miejsca rozładunku do stanu poprzedniego.
§ 8
Zabrania się umieszczania reklam, plakatów i ogłoszeń na drzewach znajdujących się na terenach uŜytku publicznego
ROZDZIAŁ 3
Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych i gromadzenia nieczystości ciekłych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych urządzeń i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.
§ 9
1. Urządzenia przewidziane do zbierania odpadów na terenie gminy to:
a) kosze uliczne;
b) pojemniki na odpady o pojemności 60 l, 80 l, 110l, 120 l, 240 l, 1100 l;
c) kontenery;
d) worki;
e) pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki opakowań ze szkła, tworzyw sztucznych, metalu, papieru i tektury; opakowań wielomateriałowych o pojemności od 800 l do 3200 l;
f) kosze na zuŜyte baterie i małogabarytowe akumulatory.
§ 10
1. Pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów, zlokalizowane w miejscach publicznych mają kolory przypisane do rodzaju odpadów, na jakie są przeznaczone, a więc:
a) zielony: przeznaczony na opakowania szklane;
b) niebieski: przeznaczony na papier i tekturę;
c) żółty: przeznaczony na opakowania z tworzyw sztucznych;
2. Pojemniki powinny być oznakowane napisami określającymi rodzaj odpadów, na jaki są przeznaczone i posiadać umieszczoną informację zawierającą nazwę właściciela lub posiadacza pojemnika, logo, adres i telefon obsługującego pojemnik przedsiębiorcy.
§ 11
1. Na terenie nieruchomości pojemniki na odpady należy ustawiać w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla pracowników podmiotu uprawnionego lub należy wystawić je w dniu odbioru, zgodnie z harmonogramem, na chodnik lub pieszojezdnię przed wejściem na teren nieruchomości. Dopuszcza się także wjazd na teren nieruchomości pojazdów podmiotu uprawnionego w celu odbioru odpadów
zgromadzonych w pojemnikach.
2. Pojemniki na odpady powinny być ustawione, na terenie nieruchomości, w miejscu widocznym, trwale oznaczonym, na wyrównanej, w miarę potrzeb utwardzonej powierzchni, zabezpieczonej przez zbieraniem się na niej wody i błota.
3. Wyselekcjonowane odpady muszą być złoŜone w kontenerach własnych lub udostępnionych przez podmiot uprawniony, dostosowanych do systemu wywozowego odbiorcy, w miejscu umoŜliwiającym dojazd pojazdu podmiotu uprawnionego, na miejscu
nieutrudniającym korzystania z nieruchomości lub wyznaczonym do tego celu przez zarządcę nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej.
4. Wyselekcjonowane odpady budowlane i zielone muszą być złoŜone w kontenerach własnych lub udostępnionych przez podmiot uprawniony, dostosowanych do systemu wywozowego odbiorcy, w miejscu umoŜliwiającym dojazd pojazdu podmiotu uprawnionego, na miejscu nieutrudniającym korzystania z nieruchomości lub wyznaczonym do tego celu przez zarządcę nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej.
5. W przypadku braku możliwości usytuowania pojemników na terenie własnej nieruchomości naleŜy uzyskać zgodę właściciela nieruchomości sąsiedniej lub zarządcy drogi na ustawienie pojemników na ich terenie.
§12
1. Właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku na jej terenie przez dostosowanie wielkości zbiornika bezodpływowego do ilości osób stale lub czasowo przebywających na jej terenie, w taki sposób by nie dopuścić do przepełnienia.
Przepustowość przydomowej oczyszczalni ścieków musi zostać dostosowana do ilości mieszkańców w sposób zapewniający uzyskanie stopnia ich oczyszczania określonego w przepisach odrębnych.
2. Szczelny zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub oczyszczalnia przydomowa muszą być zlokalizowane w sposób umoŜliwiający dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego podmiotu uprawnionego w celu ich opróŜnienia.
§ 13
1. Odpady podlegające obowiązkowemu wywozowi tj. odpady komunalne są gromadzone wyłącznie w pojemnikach lub kontenerach dostosowanych do podmiotów wykonujących usługi w zakresie odpadów komunalnych.
2. Dopuszcza się gromadzenie odpadów komunalnych w workach, pod warunkiem zawarcia umowy z podmiotem uprawnionym na ich odbiór, w następujących przypadkach:
a) na działce niezabudowanej, po rozpoczęciu budowy, na czas jej trwania, do chwili zasiedlenia;
b) na działkach rekreacyjnych, sezonowo użytkowanych,
c) na terenie rodzinnych ogrodów działkowych liczących nie więcej niŜ 100 działek,
d) na terenie nieruchomości wyposażonej w stały pojemnik w okresach zwiększonej ilości odpadów, a także w przypadku prowadzenia systemu workowego selektywnie zbieranych surowców wtórnych.
§ 14
1. Zarządy ogrodów działkowych mają obowiązek wystawienia na terenie ogrodów działkowych w okolicy kaŜdej bramy wejściowej, w okresach od miesiąca kwietnia do października pojemników na odpady,
z uwzględnieniem § 13 pkt 2 ppkt c) regulaminu. Ilość i wielkość
pojemników lub kontenerów powinna zapewniać gromadzenie odpadów przez okres pomiędzy kolejnymi wywozami. Objętość i częstotliwość wywozu nie powinna powodować przepełnienia pojemników.
2. W przypadku istnienia obowiązku posiadania na terenie ogródków działkowych kompostowników na odpady organiczne, określonego w regulaminie ogrodu działkowego, dopuszcza się częstotliwość wywozu odpadów tak jak w systemie dualnej zbiórki dla odpadów suchych, określonym w § 28 ust. 1.
§ 15
1. W pojemnikach i kontenerach na odpady komunalne nie gromadzi się śniegu, lodu, gorącego popiołu, ŜuŜlu, gałęzi, gruzu budowlanego, odpadów wielkogabarytowych, niebezpiecznych oraz zuŜytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
§ 16
1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są wyposaŜyć nieruchomość w odpowiednią ilość pojemników na odpady, dostosowanych do systemu wywozu odpadów. Właściciel nieruchomości dokonuje doboru rodzajów pojemników i uzgadnia częstotliwość wywozu z uprawnionym podmiotem, któremu zlecił wywóz odpadów, albo powierza temu podmiotowi wyposaŜenie nieruchomości w zbiorniki na odpady.
2. Pojemność i częstotliwość opróŜniania pojemników oraz kontenerów powinna w
optymalny sposób uwzględniać ilość obsługiwanych na terenie nieruchomości mieszkańców nie dopuszczając do ich przepełnienia.
3. Dopuszcza się wspólne uŜytkowanie jednego pojemnika o pojemności 110 l lub 120 l na odpady przez bezpośrednio sąsiadujących ze sobą właścicieli nieruchomości przy zachowaniu następujących warunków:
a) liczba osób zameldowanych w sąsiadujących nieruchomościach nie może przekroczyć 5 osób;
b) zapewniony jest z tych nieruchomości bezpośredni dostęp do pojemnika na odpady.
§ 17
Ustala się następujące rozmieszczenie, co najmniej 45-cio litrowych pojemników do zbiórki odpadów w miejscach publicznych:
a) ulice Rynek, Grudziądzka, Dworcowa - w odległości nie przekraczającej 50 metrów;
b) w obrębie zabudowy wielorodzinnej - w odległości nie przekraczającej
100 metrów;
c) na osiedlach mieszkaniowych- 2 pojemniki na blok;
d) na następujących terenach zieleni miejskiej: Nowe i Stare Planty, Plac
Wolności, Park Rydygiera, Aleje 3 Maja-w odległości nie przekraczającej
60 metrów;
e) na obiektach sportowo-rekreacyjnych- w odległości nie przekraczającej 30 metrów na ciągach komunikacyjnych.
§ 18
1. Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w branŜy spoŜywczej i gastronomicznej ma obowiązek posiadania pojemnika stałego na odpady, dostosowanego do wielkości obiektu i rodzaju wykonywanej działalności. Przedsiębiorca umieszcza dodatkowy pojemnik przed punktem handlowym w miejscu ogólnie dostępnym.
2. Pojemnik sprzed punktu handlowego opróŜniany musi być niezwłocznie po napełnieniu przez prowadzących działalność gospodarczą lub podmioty uprawnione.
3. W przypadku przedsiębiorców branŜy handlowej i usługowej nakłada się obowiązek posiadania własnego pojemnika lub umowy na korzystanie z pojemnika zawartej z właścicielem nieruchomości gdzie prowadzona jest działalność.
ROZDZIAŁ 4
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do uŜytku publicznego
§ 19
1. Posiadacz lub wytwórca odpadów komunalnych ma obowiązek ich selektywnego zbierania, w tym powstających w gospodarstwach domowych odpadów niebezpiecznych,
odpadów opakowaniowych, odpadów wielkogabarytowych, surowców wtórnych, odpadów z remontów oraz odpadów ulegających biodegradacji.
2. W systemie dualnej zbiórki właściciel nieruchomości zbiera odpady z podziałem na “suche” do pojemnika koloru niebieskiego i “mokre” do pojemnika koloru zielonego.
3. W systemie workowym surowce wtórne zbiera się do foliowych worków, każdy odpad do worka w odrębnym kolorze.
§ 20
Na terenie miasta wprowadza się oznaczone pojemniki w odrębnym kolorze do selektywnej zbiórki surowców wtórnych (plastiku, szkła, makulatury, baterii itp.).
§ 21
1. Podmioty uprawnione do odbioru odpadów komunalnych organizują system selektywnego zbierania odpadów komunalnych i realizują w ramach porozumień selektywna zbiórkę odpadów na terenach ogólnodostępnych w uzgodnieniu z samorządem miasta Chełmna.
2. Korzystanie mieszkańców z pojemników do selektywnej zbiórki, znajdujących się w miejscach publicznych jest bezpłatne.
§ 22
Lokalizacja i rodzaj pojemników do selektywnej zbiórki winny być uzgodnione z właścicielem nieruchomości.
§ 23
1. W drodze selektywnej zbiórki wydzieleniu z wytworzonych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych podlegają:
2) odpady surowcowe
- odpady opakowaniowe z papieru i tektury,
- odpady opakowaniowe ze szkła bezbarwnego i kolorowego
- odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych
- odpady opakowaniowe z metali
- odpady opakowaniowe wielomateriałowe
- nieopakowaniowe odpady z papieru i tektury,
3) odpady zielone
4) odpady budowlane
5) odpady wielkogabarytowe
6) odpady niebezpieczne (w tym baterie i akumulatory)
7) zuŜyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
2. W drodze selektywnej zbiórki z terenów uŜytku publicznego wydzieleniu z odpadów podlegają odpady surowcowe oraz zuŜyte baterie i małogabarytowe akumulatory.
3. Dopuszcza się na terenach o ograniczonej powierzchni łączne, selektywne zbieranie odpadów surowcowych w specjalnie do tego przeznaczonych pojemnikach.
§ 24
Pozbywanie się odpadów surowcowych w sposób selektywny następuje z podziałem na poszczególne surowce wtórne, do odpowiednio oznaczonych pojemników lub worków, z zachowaniem następujących zasad:
1) opakowania z tworzyw sztucznych wyrzuca się po wcześniejszym odkręceniu zakrętek, usunięciu ewentualnych zawartości stałych lub płynnych, oderwaniu naklejek i zgnieceniu.
2) opakowania szklane wrzucamy bez nakrętek, bez zawartości stałych lub płynnych
3) makulaturę wrzucamy suchą, nie zanieczyszczoną mechanicznie, chemicznie i mikrobiologicznie;
4) do pojemników o kolorze Ŝółtym naleŜy wrzucać:
a) puste butelki plastikowe po napojach, kosmetykach i środkach czystości
b) plastikowe opakowania po Ŝywności
c) folie i torebki z tworzyw sztucznych
d) czyste kanistry plastikowe
5) do pojemników o kolorze Ŝółtym nie wolno wrzucać:
a) opakowań po lekach
b) tworzyw piankowych i styropianu
c) opakowań i butelek po olejach, smarach, puszek i pojemników po farbach i lakierach
d) opakowań po środkach chwasto- i owadobójczych
e) sprzętu RTV i AGD
6) do pojemników o kolorze niebieskim naleŜy wrzucać:
a) gazety, czasopisma, prospekty, katalogi i ulotki
b) ksiąŜki i zuŜyte zeszyty
c) worki papierowe
d) tekturę i kartony, w tym kartoniki po sokach i napojach
e) ścinki drukarskie
7) do pojemników o kolorze niebieskim nie wolno wrzucać:
a) papieru połączonego z innym materiałem np. folią
b) opakowań z zawartością np. Ŝywnością, wapnem, cementem
c) papierowych wkładów wodoodpornych, tapet, kalek technicznych i papierów przebitkowych;
d) zabrudzonego lub tłustego papieru
e) pieluch jednorazowych, podpasek i artykułów higienicznych.
8) do pojemników o kolorze zielonym należy wrzucać:
a) butelki, słoiki i opakowania po przetworach bez nakrętek
b) butelki po napojach,
c) inne opakowania szklane
9) do pojemników o kolorze zielonym nie naleŜy wrzucać:
a) opakowań po lekarstwach,
b) termometrów, rtęciówek, strzykawek
c) szkła okiennego, zbrojonego, szyb samochodowych,
d) żarówek, świetlówek, luster,
e) ceramiki, porcelany, zniczy,
f) kapsli, zatyczek, zakrętek
g) szkła gospodarczego (misek, talerzy, figurek itp.)
§ 25
1. Odbiór odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości moŜe być dokonywany jedynie przez podmioty uprawnione na podstawie umowy zawartej z właścicielem nieruchomości.
2. Umowa na świadczenie usług odbioru odpadów komunalnych powinna określać zakres obejmujący odbiór wszystkich odpadów powstających na terenie nieruchomości w tym:
1) niesegregowanych odpadów komunalnych
2) zebranych selektywnie odpadów surowcowych
3) odpadów zielonych
4) odpadów wielkogabarytowych
5) odpadów budowlanych
6) odpadów niebezpiecznych
7) zuŜytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
a takŜe częstotliwość ich odbioru.
§ 26
Odbiór odpadów komunalnych odbywa się według częstotliwości ustalonej przez właściciela nieruchomości w umowie z podmiotem wykonującym usługi w zakresie usuwania odpadów
komunalnych, jednak nie rzadziej niŜ 1 raz w tygodniu. JeŜeli planowany dzień wywozu jest dniem świątecznym, podmiot ten ma obowiązek przeprowadzić wywóz w dniu poprzedzającym lub następnym.
§ 27
1. Dla dualnej zbiórki odpadów ustala się następującą częstotliwość wywozu odpadów: a) odpady komunalne “mokre” raz w tygodniu; b) odpady komunalne “suche” raz na dwa tygodnie.
2. Odbiór odpadów wielkogabarytowych, budowlanych, niebezpiecznych odbywa się na indywidualne zlecenie właściciela nieruchomości lub gminy.
§ 28
1. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany umieścić zapełnione urządzenia do zbierania odpadów w sposób określony w § 11.
2. OpróŜnianie zbiorników oczyszczalni przydomowych i zbiorników bezodpływowych odbywa się na podstawie zamówienia właściciela nieruchomości, złoŜonego do
podmiotu uprawnionego, z którym podpisał umowę.
3. Częstotliwość opróŜniania z osadów ściekowych zbiorników oczyszczalni
przydomowej wynika z ich instrukcji eksploatacji.
4. Pracownicy podmiotu uprawnionego są zobowiązani do natychmiastowego usunięcia
zniszczeń powstałych w wyniku załadunku i transportu odpadów oraz nieczystości
płynnych.
5. Podmiot uprawniony ma obowiązek tak zorganizować odbiór i transport odpadów
oraz opróŜnianie zbiorników bezodpływowych, aby nie zagraŜały one bezpieczeństwu
ruchu drogowego oraz nie powodowały zanieczyszczeń tras przejazdu.
6. Właściciel nieruchomości ma obowiązek niedopuszczenia do przepełnienia zbiornika
bezodpływowego i wylewania się nieczystości płynnych na powierzchnię terenu.
§ 29
Zabrania się wyrzucania do ogólnodostępnych pojemników miejskich (koszy ulicznych)
przeznaczonych do zbiórki odpadów w miejscach publicznych odpadów pochodzących z
gospodarstw domowych, z terenu nieruchomości oraz pochodzących z działalności
gospodarczej.
§ 30
1. W przypadku stwierdzenia nieszczelności zbiornika bezodpływowego, właściciel
nieruchomości jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia nieszczelności oraz
powiadomienia o tym gminy.
2. Organizatorzy imprez masowych zobowiązani są usuwać odpady i opróŜniać przenośne
toalety oraz usuwać je niezwłocznie po zakończeniu imprezy.
ROZDZIAŁ 5
Maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
dopuszczonych do składowania na składowiskach odpadów
§ 31
1. System gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy powinien zapewnić
warunki ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
kierowanych do składowania:
1) do dnia 31 grudnia 2013 roku - do nie więcej niŜ 50 % wagowo całkowitej masy
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji;
2) do dnia 31 grudnia 2020 roku - do nie więcej niŜ 35 % wagowo całkowitej masy
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji; w stosunku do masy tych odpadów
wytworzonych
w 1995 r.
2. Masę odpadów ulegających biodegradacji wytworzonych na terenie Gminy Miasto
Chełmno w roku 1995 przyjmuje się w wartości określonej w „Wytycznych dotyczących
rozliczania obowiązku
w zakresie ograniczenia ilości składowanych odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji” opracowanych przez Ministerstwo Środowiska, która wynosi 155 kg/Mk/r.
3. Ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania w
terminach określonych w ust. 1 powinna wynieść odpowiednio:
1) do dnia 31 grudnia 2013 roku – nie więcej niŜ 77,50 kg/Mk/r,
2) do dnia 31 grudnia 2020 roku – nie więcej niŜ 54,25 kg/Mk/r.
ROZDZIAŁ 6
Inne wymagania wynikające z gminnego planu gospodarki odpadami
§ 32
1. Na terenie gminy dopuszcza się:
1) kompostowanie odpadów roślinnych powstających na terenie nieruchomości we
własnym zakresie i na własne potrzeby;
2) spalanie pozostałości roślinnych na terenie nieruchomości poza urządzeniami
i instalacjami do tego przewidzianymi o ile nie narusza to odrębnych przepisów i nie
powoduje uciąŜliwości dla nieruchomości sąsiedniej.
2. Nakłada się na jednostki wywozowe obowiązek wywoŜenia odpadów komunalnych
stałych na Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych w Osnowie, a płynnych -
do oczyszczalni ścieków w Chełmnie. We wszystkich innych miejscach obowiązuje zakaz
składowania odpadów i wylewania nieczystości płynnych.
3. Obowiązek, o którym mowa w ust. 2 nie dotyczy odpadów surowcowych
wyselekcjonowanych z odpadów komunalnych przez podmioty uprawnione
i przeznaczonych do odzysku lub recyklingu.
§ 33
1. Odpady niebezpieczne ze strumienia odpadów komunalnych gromadzi się następująco:
1) przeterminowane leki – w punktach zbiórki zlokalizowanych w aptekach,
2) zuŜyte baterie – w wyznaczonych pojemnikach znajdujących się w miejscach
publicznych oraz sklepach prowadzących sprzedaŜ baterii,
3) zuŜyte akumulatory – w placówkach handlowych oraz w stacjach obsługi i naprawy
pojazdów,
4) zuŜyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – w sklepach prowadzących sprzedaŜ
artykułów elektrycznych i elektronicznych (przy zakupie sprzętu o podobnym
charakterze – sztuka za sztukę) oraz w Gminnym Punkcie Zbiórki ZSEE przy ul.
Przemysłowej 8.
5) odpady po środkach ochrony roślin – zwrot opakowania do sprzedawcy środka
zgodnie
z zaleceniem etykiety instrukcji stosowania środka ochrony roślin.
§ 34
Odpady zawierające azbest powstające w wyniku prac demontaŜowych i rozbiórkowych
unieszkodliwiane winny być przez składowanie na składowiskach odpadów w miejscowości
Małociechowo przy ul. Dworcowej 9, 86-120 Pruszcz Pomorski, w Koninie przy
ul. Sułtańskiej 11 lub innych, które uzyskają stosowne zezwolenia.
ROZDZIAŁ 7
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed
zagroŜeniem lub uciąŜliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniami terenów
przeznaczonych do wspólnego uŜytku
§ 35
1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa
2. i środków ostroŜności, zapewniających ochronę zdrowia i Ŝycia ludzi oraz zwierząt,
a takŜe dołoŜenia starań, aby zwierzęta te nie były uciąŜliwe dla otoczenia.
3. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do sprawowania nad nimi właściwej
opieki, a w szczególności nie pozostawiania ich bez nadzoru.
§ 36
1. Zabrania się wyprowadzania zwierząt na tereny przeznaczone do uŜytku publicznego:
a) place zabaw i urządzone miejsca przeznaczone do zabaw dla dzieci;
b) placówki oświatowo-wychowawcze, poza zwierzętami w celach dydaktycznych;
c) zakłady opieki zdrowotnej i urzędy, placówki handlowe i gastronomiczne;
d) obiekty sakralne, kulturalne i sportowe;
e) kąpieliska miejskie;
f) cmentarze i miejsca Pamięci Narodowej.
2. Zakaz określony w ust. 1 nie dotyczy psów przewodników i psów słuŜbowych organów
porządkowych.
3. Zakaz określony w ust. 1 pkt b i d nie dotyczy zorganizowanych wystaw i imprez
związanych ze zwierzętami domowymi.
§ 37
Wprowadza się następujące obowiązki w zakresie wyprowadzania psów:
a) nadzorowania psów przez właściciela lub opiekuna;
b) prowadzenia psa na smyczy;
c) prowadzenia psów agresywnych i niebezpiecznych oraz tych, których masa, wielkość
i wygląd moŜe stwarzać lęk osób trzecich na smyczy i z załoŜonym kagańcem
(dotyczy równieŜ mieszańców międzyrasowych).
§ 38
Dopuszcza się zwolnienie psa ze smyczy, ale tylko w miejscach mało uczęszczanych,
ustronnych, z załoŜonym kagańcem, pod warunkiem zachowania przez właściciela lub
opiekuna pełnej kontroli zachowania psa. Nie dotyczy to psów ras uznawanych za agresywne
lub mieszańców tych ras.
§ 39
Utrzymujący psy, koty, inne zwierzęta domowe lub gospodarskie zobowiązani są do
dokonywania szczepień ochronnych wymaganych bądź zarządzanych przez odpowiednie
słuŜby weterynaryjne oraz posiadania dowodu ich wykonania.
§ 40
1. Właściciele zwierząt domowych mają obowiązek posiadania pakietów sanitarnych
i natychmiastowego usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez te zwierzęta w
następujących miejscach: w pomieszczeniach wspólnego uŜytku, na klatkach schodowych,
podwórkach, chodnikach, ulicach, trawnikach, placach i alejach spacerowych.
2. Właściciele zwierząt zobowiązani są do nie pozostawiania zwierząt bez dozoru, jeśli
zwierzę nie jest naleŜycie uwiązane, nie znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym lub na
terenie ogrodzonym w sposób uniemoŜliwiający wydostanie się zwierzęcia.
3. Zwierzęta przebywające bez opieki na terenie przeznaczonym do wspólnego uŜytku
zostaną schwytane przez odpowiednie słuŜby i przewiezione do schroniska dla
bezdomnych zwierząt.
W przypadku ustalenia właściciela zostanie on zobowiązany do pokrycia kosztów
przyjęcia zwierzęcia do schroniska.
4. Posesje, gdzie przebywają psy agresywne i stwarzające zagroŜenie powinny być opatrzone
estetyczną i czytelną tabliczką z informacją “UWAGA ZŁY PIES”.
ROZDZIAŁ 8
Wymagania utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych
z produkcji rolniczej, w tym takŜe zakazu ich utrzymywania na określonych
obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach
§ 41
Chów zwierząt gospodarskich winien być usytuowany i prowadzony z zapewnieniem nie
pogarszania warunków zdrowotnych, sanitarnych i porządkowych otoczenia,
niepowodowania zanieczyszczenia powietrza, gleby, wody i innych uciąŜliwości.
§ 42
Chów gołębi pocztowych winien spełniać wymagania określone w § 40.
§ 43
Zakazuje się chowu i utrzymywania zwierząt gospodarskich na obszarze starego miasta,
w obrębie murów obronnych oraz na terenie osiedli mieszkaniowych z zabudową
wielolokalową.
§ 44
Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolnej, dopuszcza się utrzymywanie
zwierząt gospodarskich pod następującymi warunkami:
a) przestrzegania obowiązujących przepisów sanitarno-epidemiologicznych;
b) posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt
spełniających wymogi ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r.
c) Nr 207, poz. 216 ze zm.);
d) wytwarzane podczas prowadzonej hodowli odpady i nieczystości będą gromadzone
i usuwane zgodnie z obowiązującymi przepisami i nie będą powodować
zanieczyszczenia terenu nieruchomości, jak równieŜ wód powierzchniowych
i podziemnych;
e) przetrzymywanie i prowadzenie hodowli nie będzie powodowało uciąŜliwości,
w szczególności zapachowych, hałasu dla współuŜytkowników oraz uŜytkowników
nieruchomości sąsiednich.
§ 45
Właściciele zwierząt gospodarskich wykorzystywanych w celach przewozowych
i rekreacyjnych zobowiązani są do usuwania odchodów pozostawionych przez te zwierzęta
na trasach ich przemieszczania się.
ROZDZIAŁ 9
Wyznaczanie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji oraz terminów jej
przeprowadzania.
§ 46
Obszarem podlegającym obowiązkowej deratyzacji wyznacza się teren wszystkich
nieruchomości znajdujących się na terenie miasta Chełmna.
§ 47
W nieruchomościach powinna być, co najmniej raz w roku, przeprowadzana przez ich
właścicieli deratyzacja. Termin i zasady deratyzacji ustala się i podaje do wiadomości przez
obwieszczenie. Z przeprowadzonej deratyzacji naleŜy sporządzić protokół.
ROZDZIAŁ 10
Postanowienia końcowe.
§ 48
1. Gmina Miasto Chełmno zapewnia bieŜącą kontrolę realizacji przepisów ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz niniejszego regulaminu.
2. Za naruszenie przepisów zawartych w regulaminie przewiduje się kary grzywny
wymierzone w trybie i na zasadach określonych w kodeksie wykroczeń i w ustawie z dnia
13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z późniejszymi zmianami.
3. Nadzór nad realizacją przez właścicieli nieruchomości obowiązków wymienionych
w regulaminie sprawuje Burmistrz Miasta poprzez uprawnionych pracowników oraz
StraŜ Miejską.