O nas


Do zadań straży miejskiej należy min.:
ochrona porządku publicznego na terenie miasta a w szczególności:


a) ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
 
b) czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego - w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym,
 
c) współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu
awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,
 
d) zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim
zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybyciawłaściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia,
 
e) ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,
 
f) współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprezpublicznych,
 
g) doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościachzagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób,
 
h) informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,
 
i) konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy,
 
j) kontrola publicznego transportu zbiorowego.