INTERWENCJE

26.02.2018

Ogłoszenie o naborze

URZĄD MIASTA

ul. Dworcowa 1

86 -200 Chełmno

Ogłoszenie

 

Burmistrz Miasta Chełmna ogłasza nabór na dwa wolne stanowiska pracy, aplikanta Straży Miejskiej w Chełmnie

 

1.Wymagania niezbędne:

l. obywatelstwo polskie,

2. ukończone 21 lat,

3. korzystanie z pełni praw publicznych,

4. wykształcenie minimum średnie,

5. nienaganna opinia,

6. sprawność pod względem fizycznym i psychicznym,

7. niekaralność (nie figuruje w kartotece karnej Krajowego Rejestru Karnego),

8. uregulowany stosunek do służby wojskowej,

9. posiadanie prawa jazdy kat. B

l0. znajomość obsługi komputera.

2.Wymagania dodatkowe:

1. odporność na stres,

2. dyspozycyjność,

3. zdecydowanie i samodzielność w działaniu,

4. umiejętność współpracy, zachowania życzliwości w kontaktach z obywatelami, podwładnymi,

przełożonymi, i współpracownikami,

5. cierpliwość,

6. terminowość.

3.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku :

1. ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych;

2. czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego - w zakresie określonym w przepisach o

ruchu drogowym,

3. ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,

4. konwojowanie dokumentów itp.

5. patrolowanie miasta.

4.Wymagane dokumenty:

1, życiorys(CV),

2. list motywacyjny,

3. dokument poświadczający wykształcenie(kserokopia),

4. oświadczenie o niekaralności

5.książeczka wojskowa do wglądu w dniu rozmowy kwalifikacyjnej.

6.prawo jazdy do wglądu w dniu rozmowy kwalifikacyjnej.

5.Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Urzędzie Miasta w Chełmnie

ul. Dworcowa 1(pokój nr 101 - biuro podawczo - informacyjne) w terminie do dnia 19.03.2018r.

do godziny 12.00 . Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV, powinny być opatrzone klauzulą,

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb

niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie

danych osobowych (Dz.U.2016.922 ) oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008r.

o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2016.902 )"

Uwaga!

Ofertę należy składać w zaklejonej kopercie ze wskazaniem stanowiska którego dotyczy.

 INFORMACJE

05.01.2017
Źródło -Gazeta Pomorska

10.04.2014
Źródło " Gazeta Pomorska"
24.03.2014
  Źródło " Czas Chełmna"
21.03.2014
"Czas Chełmna"

04.03.2014
Straż Miejska dysponuje nowym alkomatem. Jeżeli nie jesteś pewny, czy możesz prowadzić pojazd, w każdej chwili istnieje możliwość sprawdzenia stanu trzeźwości w budynku straży miejskiej.20.12.2012
Poszkodowani spędzą Święta Bożego Narodzenia  na nowym mieszkaniu.
16.11.2012
Municypalni i przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dotarli do większości z 60 rodzin pomieszkujących na działkach. Wszystkim przedstawiono możliwość spędzenia zimy w schronisku.
12.05.2011
- Staramy się pomagać jak możemy - mówi komendant. - Zabezpieczamy imprezy, teraz np. majowe, bo do modlących się przy studzience kiedyś rzucano kamieniami i butelkami. Zatrzymujemy wiele osób poszukiwanych. ... Czytaj dalej ........
03.03.2015
Znak B-39 nadal obowiązuje na ul. Dworcowej od skrzyżowania z ul. Krótką.

Nie obowiązuje na terenie starego miasta w obrębie murów obronnych od grudnia 2014roku.
04.03.2014
Czy straż miejska może usunąć pojazd ?
28.10.2013
Zmiana organicacji ruchu na ul. Grudziądzkiej dotyczy kierowców pojazdów osobowych, ciężarowych i dostawczych.
Rowerzyści są zwolnieni z zakazu.


22.10.2013
Czy osoba spożywająca alkohol popełnia wykroczenie ?