INTERWENCJE

09.02.2016

Wolny etat

URZĄD MIASTA

ul. Dworcowa 1

86 -200 Chełmno

 

 

Ogłoszenie

 

 

Burmistrz Miasta Chełmna ogłasza nabór na jedno wolne stanowisko pracy, aplikanta Straży Miejskiej w Chełmnie    

 

 

1.Wymagania niezbędne:

   l. obywatelstwo polskie,          

   2. ukończone 21 lat,   

   3. korzystanie z pełni praw publicznych,

   4. wykształcenie minimum średnie,

   5. nienaganna opinia,

   6. sprawność pod względem fizycznym i psychicznym,

   7. niekaralność (nie figuruje w kartotece karnej Krajowego Rejestru Karnego),

   8. uregulowany stosunek do służby wojskowej,

   9. posiadanie prawa jazdy kat. B

 l0. znajomość obsługi komputera.

 

2.Wymagania dodatkowe:

   1. odporność na stres,

   2. dyspozycyjność,

   3. zdecydowanie i samodzielność w działaniu,

   4. umiejętność współpracy, zachowania życzliwości w kontaktach z obywatelami, podwładnymi,  

      przełożonymi, i współpracownikami,

   5. cierpliwość,

   6. terminowość.

 

3.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku :

   1. ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych;

   2. czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego - w zakresie określonym w przepisach o

      ruchu drogowym,

   3. ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,

   4. konwojowanie dokumentów itp.

   5. patrolowanie miasta.           

 

4.Wymagane dokumenty:

   1, życiorys(CV),

   2. list motywacyjny,   

   3. dokument poświadczający wykształcenie(kserokopia),

   4. wyciąg z Krajowego Rejestru Karnego, wydany po 01.01.2016r.

   5.książeczka wojskowa(kserokopia),

   6.prawo jazdy kat"B"(kserokopia).

5.Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Urzędzie Miasta w Chełmnie

 ul. Dworcowa 1(pokój nr 101 - biuro podawczo - informacyjne) w terminie do dnia 29.02.2016r.

 do godziny 12.00 . Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV, powinny być opatrzone klauzulą,

 „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb 

 niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie    

 danych osobowych(Dz.U.z 2014 poz. 1182 ) oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008r.

 o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1202 )"

 

Uwaga!

Ofertę należy składać w zaklejonej kopercie ze wskazaniem stanowiska którego dotyczy.INFORMACJE

05.01.2017
Źródło -Gazeta Pomorska

10.04.2014
Źródło " Gazeta Pomorska"
24.03.2014
  Źródło " Czas Chełmna"
21.03.2014
"Czas Chełmna"

04.03.2014
Straż Miejska dysponuje nowym alkomatem. Jeżeli nie jesteś pewny, czy możesz prowadzić pojazd, w każdej chwili istnieje możliwość sprawdzenia stanu trzeźwości w budynku straży miejskiej.20.12.2012
Poszkodowani spędzą Święta Bożego Narodzenia  na nowym mieszkaniu.
16.11.2012
Municypalni i przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dotarli do większości z 60 rodzin pomieszkujących na działkach. Wszystkim przedstawiono możliwość spędzenia zimy w schronisku.
12.05.2011
- Staramy się pomagać jak możemy - mówi komendant. - Zabezpieczamy imprezy, teraz np. majowe, bo do modlących się przy studzience kiedyś rzucano kamieniami i butelkami. Zatrzymujemy wiele osób poszukiwanych. ... Czytaj dalej ........
03.03.2015
Znak B-39 nadal obowiązuje na ul. Dworcowej od skrzyżowania z ul. Krótką.

Nie obowiązuje na terenie starego miasta w obrębie murów obronnych od grudnia 2014roku.
04.03.2014
Czy straż miejska może usunąć pojazd ?
28.10.2013
Zmiana organicacji ruchu na ul. Grudziądzkiej dotyczy kierowców pojazdów osobowych, ciężarowych i dostawczych.
Rowerzyści są zwolnieni z zakazu.


22.10.2013
Czy osoba spożywająca alkohol popełnia wykroczenie ?