INTERWENCJE

17.10.2014

Kontrole spalania odpadów

 Straż Miejska w Chełmnie prowadzi kontrole stosowania przepisów o ochronie środowiska. Przede wszystkim sprawdzane są prawidłowości spalania odpadów komunalnych  w domowych piecach.

Rozporządzenie Ministra Środowiska  z dnia 21 kwietnia 2006 w sprawie listy rodzajów odpadów , które posiadacz odpadów może przekazać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym nie będącym przedsiębiorcami , oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz.U. Nr 75, poz.527 ze zm.) zezwalają na wykorzystanie niektórych rodzajów odpadów jako paliwo. Są nimi wyłącznie:

- odpadowa masa roślinna

-odpady gospodarki leśnej

-odpady kory i korka

-trociny, wióry , ścinki z wyłączeniem trocin, wiórków , ścinek pochodzących z obróbki płyt wiórowych

-odpady z kory

-opakowania z tektury i papieru

-opakowania z drewna

-drewno, o ile nie jest zanieczyszczone impregnatami i powłokami ochronnymi

-odpady , które ulegają biodegradacji, kartony

Kontrola przeprowadzana jest na podstawie art. 379 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.
Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 1232) stanowi, iż marszałek województwa , starosta, oraz wójt, burmistrz lub prezydent miasta sprawują kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie obiętym właściwością tych organów.
W ust. 2 wskazano , iż w/w organy mogą upoważniać funkcjonariuszy straży miejskich i gminnych do przeprowadzenia takowych kontroli . 

Każdy funkcjonariusz straży miejskiej posiadający imienne upoważnienie zgodnie z treścią ust. 3 ma prawo do :

- wstępu z rzeczoznawcami niezbędnym sprzętem przez całą dobę na teren nieruchomości, obiektu lub innej  części , na których prowadzona jest działalność gospodarcza , a w godz. od 6-22 - na pozostały teren

- przeprowadzenia badań lub wykonywania innych niezbędnych czynności kontrolnych.

-żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchania osób w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego

- Żądania okazania dokumentów i udostępniania wszelkich danych mających związek z problematyką kontroli.

Niepodporządkowanie się postanowieniom przepisu wyczerpuje znamiona przestępstwa z art. 225 par.1 Kodeksu Karnego stanowiącego , że kto osobie uprawnionej do przeprowadzenia kontroli w zakresie ochrony środowiska lub osobie jej przybranej do pomocy udaremnia lub utrudnia wykonanie czynności służbowych , ten podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Termiczne przekształcanie odpadów (spalanie) zgodnie z treścią  art. Ustawy o odpadach  prowadzi się wyłącznie w spalarni lub w współpalarniach odpadów.
Osoba , która wbrew obowiązującemu przepisowi  dokonuje spalania w domowych piecach odpadów innych niż wymienione w rozporządzeniu Ministra Środowiska  popełnia wykroczenie określone z art. 191 , za co grozi grzywna nawet do 5 000 zł.

 

 
INFORMACJE

05.01.2017
Źródło -Gazeta Pomorska

10.04.2014
Źródło " Gazeta Pomorska"
24.03.2014
  Źródło " Czas Chełmna"
21.03.2014
"Czas Chełmna"

04.03.2014
Straż Miejska dysponuje nowym alkomatem. Jeżeli nie jesteś pewny, czy możesz prowadzić pojazd, w każdej chwili istnieje możliwość sprawdzenia stanu trzeźwości w budynku straży miejskiej.20.12.2012
Poszkodowani spędzą Święta Bożego Narodzenia  na nowym mieszkaniu.
16.11.2012
Municypalni i przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dotarli do większości z 60 rodzin pomieszkujących na działkach. Wszystkim przedstawiono możliwość spędzenia zimy w schronisku.
12.05.2011
- Staramy się pomagać jak możemy - mówi komendant. - Zabezpieczamy imprezy, teraz np. majowe, bo do modlących się przy studzience kiedyś rzucano kamieniami i butelkami. Zatrzymujemy wiele osób poszukiwanych. ... Czytaj dalej ........
03.03.2015
Znak B-39 nadal obowiązuje na ul. Dworcowej od skrzyżowania z ul. Krótką.

Nie obowiązuje na terenie starego miasta w obrębie murów obronnych od grudnia 2014roku.
04.03.2014
Czy straż miejska może usunąć pojazd ?
28.10.2013
Zmiana organicacji ruchu na ul. Grudziądzkiej dotyczy kierowców pojazdów osobowych, ciężarowych i dostawczych.
Rowerzyści są zwolnieni z zakazu.


22.10.2013
Czy osoba spożywająca alkohol popełnia wykroczenie ?