Straż Miejska

Wykaz aktów normatywnych pomocnych w realizacji ustawowych zadań

 

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. kodeks wykroczeń /Dz. U. z 2007 r. Nr 109, poz. 756, ze zm./.

Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia /Dz. U. z 2008 r. Nr 106, poz. 848/.

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym /Dz. U. z 2005 Nr 18, poz. 908/.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego /Dz. U. z 2002 Nr 236, poz. 1998/.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 października 2007 r. w sprawie usuwania pojazdów /Dz. U. z 2007 r. Nr 191, poz. 1377/.

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz. U. z 2007 r.
Nr 70, poz. 473, ze zm./.

Podstawowe akty prawne regulujące działalność straży miejskich


Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych /Dz. U. z 1997 Nr 123, poz.779 ze zm./.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie umundurowania, legitymacji, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych strażników gminnych (miejskich) /Dz. U. z 1998 r. Nr 112, poz. 713 ze zm./

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie określenia wykroczeń, za które funkcjonariusze straży gminnych (miejskich) upoważnieni są do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego /Dz. U. z 2003 r. Nr 208, poz. 2026 ze zm./

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lipca 2008r. w sprawie kontroli ruchu drogowego /Dz. U. z 2008 r. Nr 132, poz. 841 ze zm./.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie zakresu i sposobu wykonywania przez strażników gminnych (miejskich) niektórych czynności /Dz. U. z 2009 r. Nr 220, poz. 1722/.


Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu dokumentowania faktu użycia środków przymusu bezpośredniego przez strażników gminnych (miejskich) /Dz. U. z 2009 r. Nr 220, poz. 1719/

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków, trybu i sposobu postępowania w przypadku użycia broni palnej bojowej przez strażników gminnych (miejskich) /Dz. U. z 2004 r. Nr 215 poz. 2185/.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie trybu sprawowania nadzoru nad działalnością straży gminnych (miejskich) /Dz. U. z 2009 r. Nr 220, poz. 1733/.


Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie form współpracy straży gminnej (miejskiej) z Policją oraz sposobu informowania wojewody o tej współpracy /Dz. U. z 2009 r. Nr 220, poz. 1732/

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad współpracy specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych z Policją, jednostkami ochrony przeciwpożarowej, obrony cywilnej i strażami gminnymi (miejskimi) /Dz. U. 1998 r. Nr 161, poz. 1108/.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie szkolenia podstawowego strażników gminnych (miejskich) /Dz. U. z 2009 r. Nr 220, poz. 1731 ze zm./.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2010 r. w sprawie badań psychologicznych strażników gminnych (miejskich) /Dz. U. z 2010 r. Nr 150, poz. 1012/.

Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych / Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 ze zm./.